top of page
IMGL9398.jpg

Senast uppdaterad 221025

 

Diggifysisk proaktiv seniorvård

Under hösten har det startat ett pilotprojekt i Timrå kommun som handlar om att föra vården närmare individen. Det är ett nytt arbetssätt där kommunen i nära samverkan med vårdbolaget Premicare bildar ett gemensamt närvårdsteam för i första hand hemsjukvårdspatienter. Målet är att bibehålla högsta möjliga kvalitet i vården med de resurser som finns. Projektet kallas för Proaktiv digifysisk seniorvård.

Socialförvaltningens chef Sara Grape Junkka är positiv inför projektet och ser flera fördelar för både individ och samhälle.

– Vi hoppas att det ska leda till minskad oro och ökad trygghet hos personer med hemsjukvård, men också att vi ska undvika onödiga inläggningar på sjukhuset, säger Sara.

Fördelen med en ökad samverkan mellan primärvård och kommun gör att medarbetarna får prova ett nytt arbetssätt som ska leda till ökad kvalitet och delaktighet för patienterna, som hittills gett positiva signaler om hur det fungerar.

– Vi ser också att en tidig kartläggning av personernas hälsotillstånd kan leda till snabbare bedömningar och att åtgärder kan sättas in tidigare. Vi är i uppstarten av projektet, men de som fått besök hittills har varit nöjda. Efter avslutat projekt kommer vi också att göra en utvärdering, fortsätter Sara.

Förbättrad arbetsmiljö

Arbetssättet erbjuder även en bättre arbetsmiljö för sjuksköterskor med möjlighet att skapa ett bättre patientmöte och snabb återkoppling från läkare.

– Även personalen i projektet upplever större meningsfullhet med sina arbetsinsatser. Man jobbar närmare patienten och kan besluta om insatser i tidigare skede. De är nyfikna på och positiva till att prova på det nya arbetssättet, berättar Sara.

Trots det är det en utmaning att bemanna projektet.

– Det här arbetssättet behöver resurser i form av sjuksköterskor och det är en stor utmaning att rekrytera sköterskor, fortsätter Sara. Vi prövar någonting nytt på riktigt, där projektet är en av flera viktiga pusselbitar mot en omställning för en god och nära vård. Det är ett nytt samverkanssätt mellan två huvudmän, slår Sara fast.

”Som patient blir man kapten på sin egen skuta”

Initiativtagare till pilotprojektet är vårdbolaget Premicare. En av grundarna till Premicare är läkaren Patrik Wreeby och han menar att det finns flera anledningar till en förändrad vård.

– Sverige har i grunden en riktigt bra vård men är reaktiv istället för proaktiv. Vi behöver bli mer proaktiva, arbeta förebyggande och göra insatser i tidigt skede, så att patientens hälsa och livskvalitet inte försämrats i onödan. Ekvationen blir svår när vi blir allt fler invånare och äldre, men inga fler personer som ska utföra vården. Samtidigt ska vi jobba mer personcentrerat där patienten blir ”kapten på sin egen skuta”. Jag som läkare blir mer som rådgivare åt patienten, vilket var en erfarenhet som jag upplevde dagligen i mitt arbete som läkare, menar Patrik.

Använda samhällets resurser mer effektivt

En undersökning som genomfördes på Sundsvalls sjukhus i september 2021 visade att av 3749 besök på akutmottagningen var 15 procent över 80 år. Bara 8 procent hade passerat primärvård innan vilket tyder på att en stor del av inläggningarna på akutmottagningen hade kunnat undvikas. (Källa: Samverkansstrukturer mellan kommunerna och Region Västernorrland, delrapport 1, s. 9)

– Ur individens perspektiv är det inte alls bra, och inte heller för samhället. De få platser som finns på akutmottagningen bör användas för de personer som verkligen behöver det, samtidigt som hälsan hos äldre och sköra kan försämras ytterligare med onödiga ambulanstransporter och inläggningar på sjukhuset, fortsätter Patrik.

 

Genom pilotprojektet kommer det alltså hem en sjuksköterska till den som har hemsjukvård. Med sig har sköterskan en buss som är utrustad med verktyg där patienten blir undersökt.

– Tanken är att vi ska kunna åka ut, ta prover och diagnosticera personer direkt i bussen som innehåller alla de verktyg som behövs. Därefter har sjuksköterskan direktkontakt med fullt legitimerade läkare i Grekland och Spanien som diagnostiserar patienten. Det är tillgängligt, snabbt och effektivt med individen i centrum, menar Patrik.

Teknik som möjliggör framtidens vård

Premicare står för teknik, buss och läkare, medan Timrå kommun tillhandahåller sjuksköterskor som kör bussen. Och tekniken är minst sagt välutvecklad.

– Ungefär 50 000 arbetstimmar har lagts de senaste sex åren på att utveckla ett medicintekniskt it-system som ska ge stöd för analys och diagnos på distans, berättar Patrik.

En fråga som länge gäckat Patrik är vad som händer med vården om vi inte hittar nya arbetssätt.

– Vi vet att vår personalstyrka i vården är svårt trängd, många har svårt att få tiden att räcka till - Västernorrland har saknat allmänläkare i säkert 20 år. För patientens skull blir det en mycket sämre vård om vi inte ändrar arbetssättet. Även för personalen, menar Patrik.

Timrå först ut i länet

Region Västernorrland är projektägare och är nöjd över att Timrå kommun och Premicare genomför pilotprojektet. En viktig del med satsningen är att öka tillgängligheten av läkare i kommunen.

Gun-Britt Milioris som arbetar som vårdvalschef på Region Västernorrland lyfter fram att pilotprojektet i Timrå är en del av en större satsning och hoppas genom det kunna genomföra fler projekt med fler kommuner i länet.

– Det här är starten och en del i Nära vård-satsningen, ett arbete som pågår i hela landet. Det handlar egentligen om att flytta vården närmare den enskilde personen och att alla upplever en trygg och professionell vård.

Pilotprojektet i Timrå är först ut i länet och är ett försök att se om det kan leda till förbättrad vård för människor med hemsjukvård.

Vi hoppas genom projektet i Timrå få erfarenheter och lära oss mer om Proaktiv digifysisk seniorvård, och därigenom påvisa fördelar som fler kan lära av. Målet är att det här ska bli varaktigt och att vi ska hitta formen för att flytta vården närmare medborgarna, avslutar Gun-Britt.
 

__________________________________________________________

Bakgrund Proaktiv Digifysisk Seniorvård

En åldrande befolkning och begränsad arbetskraft är något som kommer utmana samhället kommande år. Därför har nu Region Västernorrland tillsammans med hemtjänsten i Timrå kommun och vårdkoncernen Premicare startat upp ett projekt kring just Proaktiv Digifysisk Seniorvård.

En åldrande befolkning och en allt större brist på arbetskraft är något som kommer utmana hälso- och sjukvården under de kommande åren. Därför har nu Region Västernorrland tillsammans med hemsjukvården i Timrå kommun och vårdkoncernen Premicare startat upp ett projekt för att öka tillgängligheten för en personcentrerad digifysisk vård för multisjuka patienter med kommunal hemsjukvård i ordinärt boende. Projektet går under namnet Proaktiv Digifysisk Seniorvård.

Hälso- och sjukvården står inför många utmaningar under den kommande tioårsperioden. Antalet personer över 80 år kommer att öka med 50 procent, medan prognosen för gruppen i arbetsför ålder visar på en ökning på endast 5 procent.

Mobila team är efterfrågade av patienter i hela landet. Det handlar om att bättre möta invånarnas behov av tillgänglighet och flexibilitet genom tekniska och mobila lösningar som kan ge snabbare och enklare tillgång till rätt vårdnivå inom ramen för de gemensamma resurser som finns tillgängliga.

Timrå kommun är först ut i Västernorrland med mobil vård i hemmet och målet är att på så vis kunna minska onödiga sjukhusinläggningar för äldre människor.

Vad är Proaktiv Digifysisk Seniorvård?

Med hjälp av ett organisationsöverskridande närvårdsteam och en ökad digital läkarmedverkan i hemsjukvården inom Timrå kommun, driver och utformar vi tillsammans en förebyggande vård där patientens behov står i fokus.

Tack vare medicinteknisk utrustning och de möjligheter som finns digitalt kan vi därför erbjuda undersökningar på plats hos patienten, oavsett om denne befinner sig hemma eller på ett äldreboende. Prover och information delas via skyddade system med patientansvarig läkare som återkopplar till patient eller till ansvarig vårdpersonal efter en digital bedömning.

 

Målet med omställningen av hälso- och sjukvården är att patienten får en god, nära och samordnad vård som stärker och förebygger hälsan samt att öka patientens delaktighet utifrån sina förutsättningar och preferenser.

Vad innebär det för dig som invånare?

För dig som invånare, särskilt du som är äldre och/eller med kronisk sjukdom, men även dina anhöriga, ska uppleva att du/ni med hjälp av Proaktiv Digifysisk Seniorvård få en ökad trygghet, kontinuitet, tillgänglighet och kvalitet på sin vård. Sammanfattningsvis ska satsningen underlätta dina vägar inom vården.

Hur fungerar det?

Vårdkoncernen Premicare har utvecklat den använda medicintekniska mjukvaran CybeMed 360, samt en mobil vårdenhet, en buss, som är utrustad med en medicinteknisk utrustning vilket krävs för att undersökningar ska kunna ske på olika platser.

 

Timrå kommun tillhandahåller sjuksköterskor som genomför undersökningarna på plats, antingen direkt i bussen, på äldreboendet eller i patientens hem. De patientansvariga läkarna från Premicare tar därefter del av informationen från undersökningen som skett med digital teknik och gör en bedömning. Läkaren återkopplar sedan resultatet av bedömningen direkt till patienten eller ansvarig vårdpersonal.

bottom of page